Aanvraag EU-toetsing


U heeft samen met uw buitenlandse partner, echtgenoot, of ander familielid in een andere lidstaat van de Europese Unie gewoond? U wilt samen terugkeren naar Nederland.                                    

Laat u begeleiden door een ervaren vreemdelingenrechtadvocaat.

 

Vrij verkeer van personen

Iedere burger met de nationaliteit van de Europese Unie heeft het recht op vrij verkeer van personen. Dit recht houdt kortgezegd in dat iedere Unieburger het recht heeft om zich te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie en het recht heeft om daar te wonen en werken (vestigen). Dit recht is vastgelegd in artikel 21 VWEU en in de Richtlijn 2004/38. Het verblijfsrecht van de Unieburger geldt van rechtswege. Er gelden geen strenge eisen, zoals het aanvragen van een verblijfsvergunning. Wel dient de Unieburger te zorgen voor een geldige registratie bij de gemeente, een geldige zorgverzekering en voldoende middelen van bestaan.

 

Familieleden burgers van de Unie

Familieleden van de Unieburger die niet een Europese nationaliteit bezitten, hebben een afgeleid verblijfsrecht. Denk aan uw (geregistreerd) partner, echtgenoot, kind(eren), of familieleden die de Unieburger ten laste heeft of inwonen. Belangrijk is dat de familierelatie kan worden aangetoond. Zij kunnen zich voegen bij de Unieburger en zich registreren als familielid van de Unieburger. Zij vragen de betreffende lidstaat om toetsing aan het EU-recht. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan krijgen zij binnen zes maanden een EU-kaart. Dit recht verkrijgen zij, afgeleid van het recht van de Unieburger, van rechtswege. Dit betekent dat direct bij registratie er sprake is van rechtmatig verblijf. De afgifte van de verblijfskaart is slechts ter bevestiging (declaratoire werking).

Deze rechten gelden normaal niet in Nederland. Pas als er gebruik is gemaakt van het recht op vrij verkeer in een andere EU-lidstaat activeren Nederlanders hun EU-rechten.

Ter illustratie

Joost (32) heeft de Nederlandse nationaliteit en is werkzoekende. Zijn partner heeft de Filipijnse nationaliteit. In Nederland gelden de strenge eisen dat zijn partner het inburgeringsexamen buitenland succesvol moet hebben afgerond. Joost dient daarnaast over een baan te beschikken van minimaal 1 jaar met een inkomen van ongeveer 1700,- per maand. Als werkzoekende kan hij dus niet aan de inkomenseis van de IND voldoen.

Joost wil graag op korte termijn samenwonen met zijn partner. Hij heeft zicht op een baan in België. Hij besluit een woning te zoeken in Antwerpen. Dit lukt vrij snel en Joost verhuist naar België. In Nederland heeft zijn partner geen verblijfsrecht. In België heeft zij als familielid van Joost van rechtswege een afgeleid verblijfsrecht.

Zijn partner kan zich tot de Nederlandse ambassade wenden voor een kosteloos faciliterend visum. Dit visum is nodig om haar reis naar België mogelijk te maken. Let op dit is niet hetzelfde als een Schengenvisum. Zie ook Is een toeristenvisum hetzelfde als een faciliterend visum?

Eenmaal in Duitsland kan zij zich inschrijven op hetzelfde adres als Joost en kan zij een aanvraag indienen voor de afgifte van een verblijfsdocument (EU-kaart). Binnen zes maanden dient zij deze kaart te ontvangen.

 

Terugkeer naar Nederland

De rechten van de Richtlijn 2004/38 gelden normaal gesproken niet in het land waar de Unieburger vandaan komt. De richtlijn is immers slechts van toepassing als een burger van de Unie zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit heeft.

Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat de weigering om een afgeleid verblijfsrecht in Nederland toe te kennen bij terugkeer, afbreuk zou doen aan de rechten van de richtlijn. Als de burger van de Unie niet de zekerheid heeft dat hij zijn gezinsleven kan voortzetten bij terugkeer naar Nederland, dan kan hem dit weerhouden om überhaupt gebruik te maken van het recht op vrij verkeer.

Illustratie 2

Joost en zijn partner besluiten na twee jaar verblijf in België om terug te keren naar Nederland. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie kan zijn partner ook in Nederland EU-toetsing vragen. Zij verzoekt de IND om afgifte van een verblijfsdocument als bedoeld in artikel 9 eerste lid Vreemdelingenwet 2000.

Ook de IND heeft 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen op haar verzoek. Joost en zijn partner dienen wel te bewijzen dat zij daadwerkelijk gezinsleven hebben gehad en in België hebben samengewoond.

 

Begeleiding door een advocaat

Het bovenstaande lijkt eenvoudig. De praktijk leert echter dat de IND strenge eisen stelt bij terugkeer naar Nederland. De IND neemt niet zomaar aan dat er sprake is geweest van gezinsleven en wijst regelmatig aanvragen om EU-toetsing af. Dit kan grote gevolgen hebben. In de meeste gevallen is de woning in de andere EU-lidstaat al opgezegd en is het niet meer mogelijk om terug te keren. Een MVV kan alleen worden aangevraagd als het inburgeringsexamen succesvol is afgerond en kan alleen in het land van herkomst buiten Europa worden afgelegd. Ook liggen banen niet voor het oprapen en kan mogelijk niet aan het inkomensvereiste worden voldaan.

Het is daarom raadzaam om u bij te laten staan door een ervaren EU-recht advocaat. Doe dit bij voorkeur voordat u stappen onderneemt om terug te keren. Niets is zo teleurstellend en frustrerend in het migratierecht als alle opgebouwde rechten tenietgaan of niet worden erkend.

 

Advocaat Cynthia Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in het EU-migratierecht. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele EU-zaken tot een goed einde kunnen brengen.

 

Lijst EU-landen

 • België;
 • Bulgarije;
 • Cyprus;
 • Denemarken;
 • Duitsland;
 • Estland;
 • Finland;
 • Frankrijk;
 • Griekenland;
 • Hongarije;
 • Ierland;
 • Italië;
 • Kroatië;
 • Letland;
 • Litouwen;
 • Luxemburg;
 • Malta;
 • Nederland;
 • Oostenrijk;
 • Polen;
 • Portugal;
 • Roemenië;
 • Slovenië;
 • Slowakije;
 • Spanje;
 • Tsjechië;
 • Verenigd Koninkrijk
  (Engeland, Schotland, Wales
  en Noord-Ierland);
 • Zweden.

 

Contact met een ervaren EU-toetsing Advocaat